zadzwoń: (61) 852 47 18


KSIĘGI RACHUNKOWE (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ)

Naszym zadaniem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatkowych oraz raportów zarządczych opartych na informacjach pochodzących z zapisów księgowych.

Usługa obejmuje w szczególności następujące moduły:

 

KSIĘGI RACHUNKOWE – prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmujące:

 • weryfikację dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • księgowanie dokumentów zgodnie z przyjętą polityką (zasadami) rachunkowości
 • sprawdzenie kompletności dokumentów i zgłaszanie braków w dokumentacji (ciągłość numeracji, analiza rozrachunków, inne metody analityczne)
 • prowadzenie ewidencji pomocniczych (środki trwałe, rozrachunki itp)
 • przygotowanie zestawienia obrotów i sald na koniec każdego miesiąca
 • miesięczna weryfikacja sald księgowych

 

PODATKI I SPRAWOZDANIA URZĘDOWE – prowadzenie ewidencji podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, optymalizacja obciążeń podatkowych. Moduł obejmuje między innymi:

 • kalkulacje zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy;
 • ewidencje i deklaracja miesięczna podatku VAT
 • informacje podsumowujące transakcje UE (VATUE);
 • sprawozdania NBP
 • sprawozdania statystyczne GUS
 • wyjaśnienia niezgodności i wątpliwości dotyczących deklaracji i rozliczeń z urzędami
 • prowadzenie spraw kontroli podatkowej i skarbowej w imieniu klienta

 

RAPORTOWANIE (INFORMACJE FINANSOWE KLIENTA) – sporządzanie indywidualnie ustalonych miesięcznych informacji finansowych np:

 • rachunek zysków i strat, bilans (zgodne z ustawą o rachunkowości)
 • przedstawienie wyniku finansowego - kategorie przychodów i kosztów istotne dla firmy
 • zestawienie aktywów i pasywów - kategorie majątku i zobowiązań isotne dla firmy
 • zestawienia dłużników
 • inne informacje finansowe istotne dla klienta (np. informacje dla banku)

 

ROCZNE SPRAWOZDANIA – obejmuje czynności konieczne do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym uzgodnienia sald księgowych, potwierdzenia sald rozrachunków; sporządzenie sprawozdania finansowego i rocznych dokumentów rozliczeniowych obejmujących w szczególności:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, rachunek zysków i strat, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, sprawozdanie z zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe do sprawozdania
 • roczne rozliczenie podatku dochodowego
 • pozostałe roczne rozliczenie wymagane przepisami

 

Szczegółowy zakres naszych obowiązków ustalany jest indywidualnie z każdym klientem.

 


Zaufali nam:

biuro rachunkowe Poznań
biuro księgowe Poznań
kadry i płace Poznań